Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύσεις

Akoumianakis, D., Alexandraki, C., Milios, D. Nousias, A., Synchronous Collaborative Music Lessons and their digital materiality. Web Audio Conference 2022 (WAC 2022), Cannes, France, 2022.

Alexandraki, C., Akoumianakis, D., Kalochristianakis, M., Zervas, P., Kaliakatsos-Papakostas, M. and Cambouropoulos, E., MusiCoLab: Towards a Modular Architecture for Collaborative Music Learning. Web Audio Conference 2022 (WAC 2022), Cannes, France, 2022.

Andrianaki G., Grigoriadis A., Tazes I., Fitilis I., Dimitriou V., Benis E. P., Nikolos I., Papadogiannis N., Tatarakis M., “The design and performance of an asymmetrical nozzle in Laser Wake Field electron acceleration”, 48th EPS Conference on Plasma Physics Online Meeting, 27 June-1 July 2022.

Antoniadis, P., Duval, A., Jégo J.-F., Bevilacqua F., & Paschalidou, S., Workshop: Rendering embodied experience into multimodal data: concepts, tools and applications for Xenakis’ piano performance. Centenary International Symposium Xenakis 2022, Athens & Nafplio, Greece, 24-29 May 2022.

Antoniadis, P., Paschalidou, S., Duval, A., Jégo J.-F., & Bevilacqua F. (2022), Rendering embodied experience into multimodal data: concepts, tools and applications for Xenakis’ piano performance. In: Proceedings of the Centenary International Symposium XENAKIS 2022 (p. 178), Athens & Nafplio, Greece, 24-29 May 2022.

Christos G. Panagiotopoulos, Spyros Kouzoupis and Angelos Kontos-Pantazis, VIBRO-ACOUSTIC NUMERICAL EXPERIMENT SETUP AND APPLICATIONS, 13th HSTAM 2022 International Congress of Mechanics, 24-27 August 2022, Patras, Greece.

Christos G. Panagiotopoulos, Spyros Kouzoupis and Christina Inglezaki, BOUNDARY ELEMENT FORMULATION FOR ACOUSTIC DOMAINS WITH DISSIPATIVE INTERFACES, 13th HSTAM 2022 International Congress of Mechanics, 24-27 August 2022, Patras, Greece.

Christos G. Panagiotopoulos, Spyros Kouzoupis, Chrysoula Tsogka, “Computational vibroacoustic time reversal for source and novelty localization”, Advances in Signal Processing for SHM and NDT. Signals 2022, 3(4), 721-736.

Fitilis I., Grigoriadis A., Tazes I., Petrakis S., Andrianaki G., Dimitriou V., Bakarezos E., Benis E. P., Tsiapa I., Boursianis T., Kalaitzakis G., Bontzos G., Liakopoulos D., Pappas E., Detorakis E., Clark E. L., Maris T. G., Papadogiannis N. A., and Tatarakis M., “Polymer-Gel Radiation Dosimetry of Laser-Based Relativistic Electron Sources for Biomedical Applications: First Qualitative Results and Experimental Challenges”, Frontiers in Physics 10, 727511 (2022).

Grigoriadis A., Andrianaki G., Fitilis I., Dimitriou V., Clark E. L., Papadogiannis N. A., Benis E. P., Tatarakis M., “Improving a high-power laser-based relativistic electron source: the role of laser pulse contrast and gas jet density profile”, Plasma Physics and Controlled Fusion 64, 044007 (2022).

Kalochristianakis, M., Zervas, P. and Alexandraki C., An Intelligent Data Repository Consol-idating Artifacts of Music Learning. Web Audio Conference 2022 (WAC 2022), Cannes, France, 2022.

Kaselouris E., Alexandraki C., Bakarezos M., Tatarakis M., Papadogiannis N. A., Dimitriou V., “A Detailed FEM Study on the Vibro-acoustic Behaviour of Crash and Splash Musical Cymbals”, Int. J. Circuits, Syst. Signal Process. 16, 948-955 (2022).

Kaselouris E., Bakarezos M., Tatarakis M., Papadogiannis N. A., and Dimitriou V., “A review of finite element studies in string musical instruments”, Acoustics 4, 183-202 (2022).

Kaselouris E., Dimitriou V., “Study of transient wave and vibro-acoustic response of a cymbal during laser impact via FEM-BEM numerical simulations”, 11th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, IC-MSQUARE, 5-8 September 2022, held virtually, (accepted manuscript to be published in AIP Conference Proceedings).

Kaselouris E., Skoulakis A., Dimitriou V., Fitilis I., Chatzakis J., Bakarezos M., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M., “Progress on the electro-thermo-mechanical instability and its role as seed on plasma instabilities”, Plasma Physics and Controlled Fusion 64 105008 (2022).

Kaselouris E., Skoulakis A., Tazes I., Orphanos Y., Fitilis I., Bakarezos M., Papadogiannis N. A., Dimitriou V., Tatarakis M., “Preliminary study of early time dynamics during pulsed laser interaction with a CH ablator target”, 48th EPS Conference on Plasma Physics, Online Meeting, 27 June-1 July 2022.

Ntalampiras, S., Potamitis, I. Few-shot learning for modeling cyber physical systems in non-stationary environments. Neural Comput & Applic (2022). https://doi.org/10.1007/s00521-022-07903-0, Oct. 2022

Papadogiannis N. A., Grigoriadis A., Andrianaki G., Tazes I., Dimitriou V., Benis E. P., Tatarakis M., “Efficient Laser Wake Field electron acceleration with chirped intense laser pulses”, 48th EPS Conference on Plasma Physics Online Meeting, 27 June-1 July 2022.

Paschalidou, S. Effort inference & prediction by acoustic and movement descriptors in interactions with imaginary objects during Dhrupad vocal improvisation. Wearable Technologies, 3, E14 (2022).

Paschalidou, S. Effort inference & prediction by acoustic and movement descriptors in interactions with imaginary objects during Dhrupad vocal improvisation. Oral presentation for the Wearable Technologies Special Issue Presentations. 8th International Symposium on Movement and Computing (MOCO), Chicago, Illinois, USA, 22-25 June 2022.

Petrakis S., Bakarezos M., Tatarakis M., Benis E. P., Papadogiannis N. A., Spectral and Divergence Characteristics of Plateau High-Order Harmonics Generated by Femtosecond Chirped Laser Pulses in a Semi-Infinite Gas Cell, Atoms 10(2), 53 (2022).

Petrakis S., Skoulakis A., Orphanos Y., Grigoriadis A., Andrianaki G., Louloudakis D., Kortsalioudakis N., Tsapras A., Balas C., Zouridis D., Pachos E., Bakarezos M., Dimitriou V., Tatarakis M., Benis E. P., Papadogiannis N. A., “Coherent XUV Multispectral Diffraction Imaging in the Microscale”, Applied Sciences 12, 10592 (2022).

Saradopoulos, I.; Potamitis, I.; Ntalampiras, S.; Konstantaras, A.I.; Antonidakis, E.N. Edge Computing for Vision-Based, Urban-Insects Traps in the Context of Smart Cities. Sensors 2022, 22, 2006. https://doi.org/10.3390/s22052006

Skoulakis A., Koundourakis G., Ciardi A., Kaselouris E., Fitilis I., Chatzakis J., Bakarezos M., Vlahakis N., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., Dimitriou V. M., “High performance simulations of a single X-pinch”, Plasma Phys. Contr. Fusion 64, 025003 (2022).

Stefanakis N., Psaroulakis K., Simou N., Astaras C., “An Open-Access System for Long-Range Chainsaw Sound Detection,” in Proceedings of EUSIPCO (2022).

Tazes I., Andrianaki G., Grigoriadis A., Passalidis S., Skoulakis A., Kaselouris E., Chatzakis J., Fitilis I., Bakarezos M., Benis E. P., Dimitriou V., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M., “Optical shaping of high-pressure gas-jet targets for proton acceleration experiments in the near-critical density regime”, 48th EPS Conference on Plasma Physics, Online Meeting, 27 June-1 July 2022.

Tazes I., Andrianaki G., Grigoriadis A., Passalidis S., Skoulakis A., Kaselouris E., Chatzakis J., Fitilis I., Bakarezos M., Clark E. L., Benis E. P., Dimitriou V., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., “Development and optimization of laser induced particle accelerators in IPPL”, 17th Direct Drive and Fast Ignition Workshop, May 3-5, 2022, Madrid, Spain.

Tazes I., Passalidis S., Kaselouris E., Fitilis I., Bakarezos M., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., Dimitriou V., “A computational study on the optical shaping of gas targets via blast wave collisions for magnetic vortex acceleration”, High Power Laser Science and Engineering 10, e31 (2022).

Κοσμά Κ., Καλέρης Κ., Κασελούρης Ε., Κανιολάκης Καλούδης E., Δημητρίου Β., Μπακαρέζος Ε., Ταταράκης Μ. και Παπαδογιάννης Ν. Α., “Μελέτη υπερβραχέων ακουστικών κυμάτων σε διαστρωματωμένα υλικά με την μέθοδο άντλησης – ανίχνευσης με ακτινοβολία λέιζερ”, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 16-18 Οκτωβρίου, 2022.

Σπύρος Κουζούπης και Χρήστος Παναγιωτόπουλος, “Εστίαση του ήχου σε αντηχητικό δονητικό-ακουστικό περιβάλλον με χρήση της χρονικής αντιστρεψιμότητας”, Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής, Ακουστική 2022, Θεσσαλονίκη 14-17 Οκτωβρίου 2022.

Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Σπύρος Κουζούπης, Αθανάσιος Κρυονερίτης και ΄Αγγελος Κόντος-Πανταζής, “Βελτιστοποίηση σχήματος για τον σχεδιασμό ιδιοφώνων και πειραματική διερεύνηση”, Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής, Ακουστική 2022, Θεσσαλονίκη 14-17 Οκτωβρίου 2022.

Adami, I., Foukarakis, M., Ntoa, S., Partarakis, N., Stefanakis, N., Koutras, G., Kutsuras, T., Ioannidi, D., Zabulis, X. and Stephanidis, C., “Monitoring Health Parameters of Elders to Support Independent Living and Improve Their Quality of Life,” Sensors, 21(2), p.517 (2021).

Bacon, B., Hope, C., Porfiriadis, A., El Raheb, K., Fdili Alaoui, S., Paschalidou, S. and Hajdu, G.. Logothetis2021: Anestis Logothetis Centenary Symposium. Invited to the Round Table for Anestis Logothetis’ Zeichen als Aggregatzustand der Musik from the point of view of embodied cognition and Human-Computer Interaction in music representation today, moderation by Antoniadis P.

Botonakis A., “Byzantine Musical Instruments”, Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) Library and the History Foundation (Tarih Vakfı), 10 April, 2021, Istanbul, Turkey.

Botonakis A., “Musical Instruments and Dance in Byzantium”, 21st Annual Postgraduate Colloquium of the Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, 29-30 May, 2021, Birmingham University, England.

Botonakis A., “The illustrations of musical instruments in eschatological scenes”, 56th International Congress of Medieval Studies, Western Michigan University, 10-15 May, 2021, Kalamazoo, Michigan.

Botonakis A., “When artifacts talk”, Department of Music Theory, Hacettepe University and Ankara Conservatory, 7 June, 2021, Ankara, Turkey.

Botonakis Antonios, “Illuminations of musical instruments: the case study of the Book of Psalms”, Bilkent University, Strolling through echoes of the Past – Symposium, 11-12 November, 2021, Ankara, Turkey.

Clark E. L., Grigoriadis A., Petrakis S., Tazes I., Andrianaki G., Skoulakis A., Orphanos Y., Kaselouris E., Fitilis I., Chatzakis J., Bakarezos E., Dimitriou V., Benis E. P., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M., “High intensity laser driven secondary radiation sources using the ZEUS 45 TW laser system at the Institute of Plasma Physics and Lasers of the Hellenic Mediterranean University Research Centre”, High power laser science and engineering, 9, e53, (2021).

Fitilis I., Skoulakis A., Clark E. L., Kaselouris E., Bakarezos M., Chatzakis J., Dimitriou V., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M., “A tabletop plasma focus neutron source”, 2nd International Symposium in Electronic engineering, Information Technology & Education, EEITE2020, p. 73-79, 12-14 October 2020, Chania, Greece.

Grigoriadis A., Andrianaki G., Tatarakis M., Benis E.P., Papadogiannis N.A., “Betatron-type laser-plasma x-ray sources generated in multi-electron gas targets,” Applied Physics Letters, vol. 118(13) (2021).

Hassall Kirsty, Dye Alex, Potamitis Ilyas, Bell James. Resolving the identification of weak-flying insects during flight: a coupling between rigorous data processing and biology, Agricultural and Forest Entomology, Royal Entomological Society Journal, May 2021.

Kalatzantonakis-Jullien G., Stefanakis N. and Giannakakis G., “Investigation and ordinal modelling of vocal features for stress detection in speech”, International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (2021).

Kaleris K., Tazes I., Orphanos Y., Petrakis S., Bakarezos M., Mourjopoulos J., Dimitriou V., Tatarakis M., Papadogiannis N.A., “Experimentally validated modeling of the optical energy deposition in highly ionized ambient air by strong femtosecond laser pulses,” European Physical Journal D, vol. 75(8) (2021).

Kaleris, K., Orphanos, Y., Bakarezos, M., Papadogiannis, N. and Mourjopoulos, J.” The effect of plasma geometry on the acoustic radiation of laser filaments,” In Forum Acusticum, pp. 1819-1826 (2020).

Karmiris, I., Astaras, C., Ioannou, K., Vasiliadis, I., Youlatos, D., Stefanakis, N. and Galanaki, A. “Estimating Livestock Grazing Activity in Remote Areas Using Passive Acoustic Monitoring,” Information, 12(8), p. 290 (2021).

Kaselouris E., Alexandraki C., Orphanos Y., Bakarezos M., Tatarakis M., Papadogiannis N. A., Dimitriou V., “Acoustic analysis of impact sound on vibrating circular membranes”, Inter-Noise 2021, 50th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 1-5 August 2021, Washington DC, USA.

Kaselouris E., Kosma K., Orphanos Y., Skoulakis A., Fitilis I., Markopoulos A. P., Bakarezos M., Tatarakis M., Papadogiannis N. A., Dimitriou V., “Downscaled Finite Element Modeling of Metal Targets for Surface Roughness Level under Pulsed Laser Irradiation”, Appl. Sci. 11, 1253, (2021).

Kaselouris E., Orphanos Y., Bakarezos M., Tatarakis M., Papadogiannis N. A., Dimitriou V., “Influence of the plate thickness and material properties on the violin top plate modes”, Inter-Noise 2021, 50th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 1-5 August 2021, Washington DC, USA.

Kaselouris E., Tamiolakis G., DImitriou V., Tatarakis M., “The influence of the load’s geometrical characteristics on the generation of the electro-thermo-mechanical instability in a single wire Z-pinch,” Journal of Physics Conference Series, 1730(1), 012092 (2021).

Kaselouris E., Tamiolakis G., Fitilis I., Skoulakis A., Dimitriou V. M., Tatarakis M., “Instability growth mitigation study of a dielectric coated metallic wire in a low current Z-pinch configuration”, Plasma Phys. Contr. Fusion 63, 085010, (2021).

Ntalampiras, S., Potamitis, I. Acoustic detection of unknown bird species and individuals, Transactions of Intelligence Technology, Wiley, https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1049 /cit2.12007, March 2021.

Petrakis S., Bakarezos M., Tatarakis M., Benis E.P. and Papadogiannis N.A., Electron quantum path control in high harmonic generation via chirp variation of strong laser pulses, Scientific Reports, 11, 23882 (2021).

Petrakis S., Benis E. P., Skoulakis A., Orphanos Y., Dimitriou V., Bakarezos M., Tatarakis M., Kortsalioudakis N., Tsapras A., Tsopelas P., Balas C., Zouridis D., Pachos E., and Papadogiannis N. A., “Coherent femtosecond x-ray multi-spectral microscopy system: The XMMaS project”, 18th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN21) 6-9 July 2021, Thessaloniki, Greece.

Rigakis, I., Kiki N. Varikou, Antonis E. Nikolakakis, Zacharias D. Skarakis, Nikolaos A. Tatlas, Ilyas G. Potamitis, The e-funnel trap: Automatic monitoring of lepidoptera; a case study of tomato leaf miner, Computers and Electronics in Agriculture, Volume 185, 2021, 106154, ISSN 0168-1699, https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106154.

Rigakis, I.; Potamitis, I.; Tatlas, N.-A.; Potirakis, S.M.; Ntalampiras, S. TreeVibes: Modern Tools for Global Monitoring of Trees for Borers. Smart Cities 2021, 4, 271- 285. https://doi.org/10.3390/smartcities4010017

Skoulakis A., Kaselouris E., Kavroulakis A., Karvounis C., Fitilis I., Chatzakis J., Dimitriou V., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., “Characterization of an X-ray Source Generated by a Portable Low-Current X-Pinch”, Appl. Sci. 11, 11173 (2021).

Tools for investigating electronic excitation: experiment and multi-scale modelling, 2021, Edited by: T. Apostolova, J. Kohanoff, N. Medvedev, E. Oliva, and A. Rivera; N. Papadogiannis: Chapter 3 Ultrafast-laser high electronic excitation for nano-acoustic wave generation: new horizons in the materials probing, V. Dimitriou: Chapter 11 FEM Modeling and Simulations in Laser Matter Interactions and Plasma MHD problems and E. Kaselouris, G. Koundourakis, V. Dimitriou: Chapter 18 Case studies on FEM and MHD.

Anagnostaki E., Mylona V., Kosma K., Parker S., Chala M., Cronshaw M., Dimitriou V., Tatarakis M., Papadogiannis N., Lynch E., Grootveld M., “A spectrophotometric study on light attenuation properties of dental bleaching gels: Potential relevance to irradiation parameters,” Dentistry Journal, vol. 8(4) (2020).

Botonakis Antonios, “Echos of an Empire”, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2 December, 2020, Istanbul, Turkey.

Dimitriou V., Kaselouris E., Tazes I., Ong J. F., Tesileanu O., Tanaka K. A., Grigoriadis A., Andrianaki G., Petrakis S., Orphanos Y., Fitilis I., Kosma K., Skoulakis A., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., “Multiphysics modelling and simulations from solid to plasma regime for MHD and PIC studies”, Towards understanding and modelling intense electronic excitation, Poster, Warsaw, Poland, 17-18 February 2020.

Fitilis I., Kaselouris E., Skoulakis A., Kavroulakis A., Koundourakis G., Clark E. L., Bakarezos M., Chatzakis J., Papadogiannis N. A., Dimitriou V., Tatarakis M., “Influence of z-pinch wire geometrical characteristics on the generation of the electrothermomechanical and plasma instabilities”, 47th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), Singapore (Virtual), 6-10 December 2020.

Fitilis I., Skoulakis A., Kaselouris E., Clark E. L., Chatzakis J., Bakarezos M., Dimitriou V., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., “Double plasma shock after pinching in table-top plasma focus device”, 47th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), Singapore (Virtual), 6-10 December 2020.

Holzapfel, A., Hagleitner, M., & Pashalidou, S. (2020). Diversity of Traditional Dance Expression in Crete: Data Collection, Research Questions, and Method Development. In: Proceedings of the 1st Symposium of the ICTM Study Group on Sound, Movement, and the Sciences (SoMoS) (p. 16), Stockholm, Sweden, 28-30 September 2020.

Kaleris K., Orphanos Y., Bakarezos M., Dimitriou V., Tatarakis M., Mourjopoulos J., Papadogiannis N.A., “On the correlation of light and sound radiation following laser-induced breakdown in air,” Applied Physics, vol. 53(43) (2020).

Kaselouris E., Baroutsos A., Papadoulis T., Papadogiannis N. A., M. Tatarakis, and Dimitriou V., “A study on the influence of laser parameters on laser-assisted machining of AISI H-13 steel”, Key Engineering Materials 827, 92-97, (2020).

Kaselouris E., Fitilis I., Skoulakis A., Orphanos Y., Koundourakis G., Clark E. L., Chatzakis J., Bakarezos Μ., Papadogiannis N. A., Dimitriou V., Tatarakis M., “The importance of the laser pulse-ablator interaction dynamics prior to the ablation plasma phase in inertial confinement fusion studies”, Philosophical Transactions of the Royal Society A 378, 20200030, (2020).

Kaselouris E., Orphanos Y., Kosma K., Skoulakis A., Fitilis I., Bakarezos M., Papadogiannis N., Tatarakis M. and Dimitriou V., “On the micro-modelling of surface roughness in pulsed laser machining”, 24th Innovative Manufacturing Engineering and Energy International Conference (IManEE 2020) 14th-15th December 2020, Athens, Greece, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1037, 012007, 2021.

Kaselouris E., Skoulakis A., Fitilis I., Orphanos Y., Tazes I., Kosma K., Bakarezos M., Papadogiannis N., Tatarakis M., Dimitriou V., “Dynamics of the heat affected zone and induced strains in laser machining below ablation threshold”, ModTech International Conference, Modern Technologies in Industrial Engineering, June 23rd-27th 2020, Eforie Nord, Romania, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 916, 012050, 2020.

Kaselouris E., Skoulakis A., Orphanos Y., Kosma K., Papadoulis T., Fitilis I., Clark E., Markopoulos A. P., Bakarezos M., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., and Dimitriou V., “Analysis of the heat affected zone and surface roughness during laser micromachining of metals”, Key Engineering Materials 827, 122-127, 2020.

Koundourakis G., Skoulakis A., Kaselouris E., Fitilis I., Clark E. L., Chatzakis J., Bakarezos M., Vlahakis N., Papadogiannis N. A., Dimitriou V., Tatarakis M., “A numerical study on laboratory plasma dynamics validated by low current x-pinch experiments”, Plasma Phys. Contr. Fusion 62, 125012, (2020).

Ntalampiras, S., Potamitis, I. Automatic acoustic identification of respiratory diseases. Evolving Systems An Interdisciplinary Journal for Advanced Science and Technology (2020), pp. 1-9, Springer, https://link.springer.com/article/10.1007/s12530-020-09339-0

Ntalampiras, S. and Potamitis I. “A Concept Drift-Aware DAG-Based Classification Scheme for Acoustic Monitoring of Farms.” IJERTCS 11.1 (2020): 62-75, 13 May. 2020. doi:10.4018/IJERTCS.2020010104

Passalidis S., Ettlinger O., Hicks G. S., Dover N. P., Najmudin Z., Benis E. P., Kaselouris E., Papadogiannis N. A., Tatarakis M. and Dimitriou V., “Hydrodynamic computational modelling and simulations of collisional shockwaves in gas jet targets”, High Power Laser Science and Engineering, 8, E7, (2020).

Petrović V., Kaleris K., Delibašić H., Dimitriou V., Tatarakis M. and Papadogiannis N. A., “Analytical and numerical analysis of the plasma evolution in air generated by nanosecond laser pulses”, Towards understanding and modelling intense electronic excitation, Warsaw, Poland, 17-18 February 2020.

Simou N., Mastorakis Y. and Stefanakis N., “Towards blind quality assessment of concert audio recordings using deep neural networks,” in Proceedings of ICASSP (2020).

Simou N., Stefanakis N. and Zervas P., “A Universal System for Cough Detection in Domestic Acoustic Environments,” in Proceedings of EUSIPCO (2020).

Tazes I., Andrianaki G., Grigoriadis G., Koundourakis G., Skoulakis A., Clark E. L., Kaselouris E., Orphanos Y., Chatzakis J., Fitilis I., Bakarezos M., Dimitriou V., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M., “Advances in plasma particle accelerator studies via PIC simulations on the HPC facility-ARIS”, 2nd International Symposium in Electronic engineering, Information Technology & Education, EEITE2020, p. 80-87, 12-14 October 2020, Chania, Greece.

Tazes I., Kaleris K., Ong J. F., Tesileanu O., Tanaka K. A, Grigoriadis A., Andrianaki G., Papadoulis T., Passalidis S., Baroutsos A., Koundourakis G., Orphanos Y., Fitilis I., Kosma K., Skoulakis A., Petrakis S., Clark E. L., Kaselouris E., Chatzakis I., Bakarezos E., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., Dimitriou V., “Simulations of the experimental research activities in IPPL (Institute of Plasma Physics & Lasers)”, Towards understanding and modelling intense electronic excitation, Poster, Warsaw, Poland, 17-18 February 2020.

Tazes I., Ong J. F., Tesileanu O., Tanaka K. A., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., Dimitriou V., “TNSA and LWFA Particle-In-Cell simulations performance on the Greek National HPC facility – ARIS”, Towards understanding and modelling intense electronic excitation, Warsaw, Poland, 17-18 February 2020.

Tazes I., Ong J.F., Tesileanu O., Tanaka K.A., Papadogiannis N.A., Tatarakis M., Dimitriou V., “Target normal sheath acceleration and laser wakefield acceleration particle-in-cell simulations performance on CPU & GPU architectures for high-power laser systems,” Plasma Physics and Controlled Fusion, vol. 62(9) (2020).

Alexandraki, C., “Experimental Investigations and Future Possibilities in Network-Mediated Folk Music Performance”. In: Bader R. (eds) Computational Phonogram Archiving. Current Research in Systematic Musicology, vol 5. Springer International Publishing (pp. 207–228), 2019

Bakarezos, E., Orphanos, Y., Kaselouris, E., Dimitriou, V., Tatarakis, M. and Papadogiannis, N.A., “Laser-based interferometric techniques for the study of musical instruments,” In Computational Phonogram Archiving, pp. 251-268 (2019).

Clark E. L., Grigoriadis A., Tazes I., Andrianaki G., Fitilis I., Petrakis S., Skoulakis A., Kaselouris E., Maris T. G., Tsiapa I., Bakarezos M., Nikolos I. K., Dimitriou V., Benis E. P., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M., “Novel gel dosimetry diagnostic for the secondary sources of ZEUS 45TW laser system at CPPL”, 3rd European Conference on Plasma Diagnostics – EPCD2019, Lisbon, Portugal, May 6-10, 2019.

Dimitriou V., Kaselouris E., Orphanos Y., Bakarezos M., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M. “Simulations on matter dynamics under fs laser excitation”, Towards understanding and modelling intense electronic excitation, COST Action 17126, TUMIEE, Porto, Portugal, March 4, 2019.

Dimitriou, V., “New prospects in multiphysics modeling and simulations of matter dynamics of laser induced solid-to-plasma phase transitions,” In International Conference on Advanced Laser Technologies (2019).

Kaleris K., Orfanos Y., Bakarezos M., Papadogiannis N., Mourjopoulos J., “Experimental and analytical evaluation of the acoustic radiation of femtosecond laser plasma filament sound sources in air,” Journal of the Acoustical Society of America, vol. 146(3), pp. EL212-EL218 (2019).

Kaselouris E., Baroutsos A., Papadoulis T., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., and Dimitriou V., A study on the influence of laser parameters on laser-assisted machining of AISI H-13 steel, 18th international conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019), 16-18 September 2019.

Kaselouris E., Orphanos Y., Kosma K., Bakarezos E., Papadogiannis N. A., Tatarakis M. and Dimitriou V., “FEM simulations of matter irradiated by laser pulses”, 1st International Symposium in Electronic engineering, Information Technology & Education, EEITE2019, p. 40-43, 23-24 May 2019, Chania, Greece.

Kaselouris E., Skoulakis A., Orphanos Y., Kosma K., Papadoulis T., Fitilis I., Clark E., Markopoulos A. P., Bakarezos M., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., and Dimitriou V., Analysis of the heat affected zone and surface roughness during laser micromachining of metals, 18th international conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019), 16-18 September 2019.

Ntalampiras, S. and I. Potamitis, “A Statistical Inference Framework for Understanding Music-Related Brain Activity,” in IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing (Volume: 13, Issue: 2, May 2019), pp. 275- 284 doi: 10.1109/JSTSP.2019.2905431

Orphanos Y., Bakarezos M., Kosma K., Tzianaki E., Kaselouris E., Dimitriou V., Tsibidis G., Loukakos P. A., Vainos N., Tatarakis M. and Papadogiannis N. A., “Ultrafast laser-generated nano-acoustics waves, experimental methods for validation of theoretical simulations”, Towards understanding and modelling intense electronic excitation, COST Action 17126, TUMIEE, Porto, Portugal March 4, 2019.

Orphanos Y., Kosma K., Kaselouris E., Vainos N., Dimitriou V., Bakarezos M., Tatarakis M.and Papadogiannis N. A., “Integrated nanosecond laser full-field imaging for femtosecond laser generated surface acoustic waves in metal film-glass substrate multilayer materials”, Appl. Phys. A. 125, 269, (2019).

Passalidis S., Ettlinger O., Hicks G., Dover N., Najmudin Z., Benis E. P., Kaselouris E., Papadogiannis N. A., Tatarakis M., Dimitriou V., “Hydrodynamic modelling and simulations of collisional shockwaves in gas targets for the optimisation of collisionless shock acceleration of ions”, Poster,15-20 September 2019, Prague, Czech Republic.

Potamitis, I. Rigakis, N.A. Tatlas and S. Kouzoupis, A novel electronic gate that identifies and counts bees based on their RGB backscattered light, 23rd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2019), Marathon Beach, Athens, July 14-17, 2019.

Rigakis, I.; Potamitis, I.; Tatlas, N.-A.; Livadaras, I.; Ntalampiras, S. A Multispectral Backscattered Light Recorder of Insects’ Wingbeats. Electronics MDPI 2019, 8, 277.

Stefanakis Ν., “Efficient implementation of superdirective beamforming in a half-space environment,” Journal of Acoustical Society of America, 145(3), 1293-1302 (2019).

Stefanakis Ν., Mastorakis Y., Alexandridis A. and Mouchtaris A., “Automating mixing of user-generated audio recordings from the same event,” Journal of Audio Engineering Society, 67(4), 201-212 (2019).

Tzagkarakis C., Stefanakis N., and Tzagkarakis G., “Impact Sounds Classification for Interactive Applications via Discriminative Dictionary Learning,” in Proceedings of EUSIPCO (2019).

Bakarezos M., Dimitriou V., Orphanos Y., Sidiras I., Kaselouris E., Tatarakis M. and Papadogiannis N. A., “Vibrational features of the traditional percussion instrument bendir using laser holographic interferometry and finite element analysis methods”, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 417-423, 2018.

Bakarezos M., Tzianaki E., Petrakis S., Tsibidis G., Loukakos P.A., Dimitriou V., Kosmidis C., Tatarakis M., Papadogiannis N.A., “Ultrafast laser pulse chirp effects on laser-generated nanoacoustic strains in Silicon,” Ultrasonics 86, 14-19 (2018).

Eliopoulos, P.; Tatlas, N.-A.; Rigakis, I.; Potamitis, I. A “Smart” Trap Device for Detection of Crawling Insects and Other Arthropods in Urban Environments. Electronics MDPI 2018, 7, 161.

Kaselouris E., Dimitriou V., Fitilis I., Skoulakis A., Koundourakis G., Nikolos I. K., Clark E. L., Chatzakis J., Bakarezos M., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M., “Preliminary investigation on the use of low current pulsed power Z-pinch plasma devices for the study of early stage plasma instabilities”, Plasma Phys. Contr. Fusion 60 (1), 014031, (2018).

Kaselouris E., Orphanos Y., Kosma K., Dimitriou V., Bakarezos M., Tatarakis M. and Papadogiannis N. A., “Surface Acoustic Waves generated on thin films after irradiation by femtosecond laser pulses”, 35th European Conference on Laser interaction with matter, Poster, Rethymno, 22-26 October 2018.

Kaselouris E., Papadoulis T., Skoulakis A., Baroutsos A., Fitilis I., Orphanos Y., Bakarezos E., Papadogiannis N. A., Tatarakis M. and Dimitriou V., “Simulations of laser assisted machining and conventional cutting of AISI H-13 steel”, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 304-311, 2018.

Koundourakis G., Skoulakis A., Kaselouris E., Fitilis I., Bakarezos M., Clark E. L., Vlahakis N., Papadogiannis N. A., Dimitriou V. and Tatarakis M., “Computational study of plasma dynamic evolution produced by low current table-top pinch plasma devices”, 35th European Conference on Laser interaction with matter, Poster, Rethymno, 22-26 October 2018.

Kouzoupis S., ‘Theoretical approach on the use of beams as musical idiophones’, Proceedings of the 9th HELINA Conference, (Hellenic Institute of Acoustics), University of Patras, 2018.

Ntalampiras, S.; Potamitis, I. Transfer Learning for Improved Audio-Based Human Activity Recognition. Biosensors MDPI 2018, 8, 60.

Orphanos Y., Kaselouris E., Kosma K., Bakarezos M., Vainos N., Dimitriou V., Tatarakis M.and Papadogiannis N. A., “Ultrafast Laser generated Rayleigh surface acoustic waves: physics and applications on material diagnosis”, 7th International Conference “Micro&Nano 2018”, 5-7 November 2018, Aristotle University of Thessaloniki.

Paschalidou, S., Clayton, M., & Eerola, T. Effort in gestural interactions with imaginary objects in the context of Dhrupad vocal improvisation. In: Proceedings of the 11th International Conference of Students of Systematic Musicology (SysMus18), Belo Horizonte, Brazil (pp. 5-9), Belo Horizonte, Brazil, 6-8 June 2018 (pp. 5-9).

Paschalidou, S., Clayton, M., & Eerola, T. Effort-voice relationships in interactions with imaginary objects in Hindustani vocal music. In: Proceedings of the 8th International Workshop on Folk Music Analysis (FMA), Thessaloniki, Greece: Aristotle University of Thessaloniki (pp. 80-8), Thessaloniki, Greece, 26-29 June 2018.

Potamitis Ilyas, Iraklis Rigakis, Nectarios Vidakis, Markos Petousis, and Michael Weber, “Affordable Bimodal Optical Sensors to Spread the Use of Automated Insect Monitoring,” Journal of Sensors HINDAWI, vol. 2018, Article ID 3949415, 25 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/3949415.

Skoulakis A., Koundourakis G., Kaselouris E., Fitilis I., Bakarezos E., Clark E. L., Vlahakis N., Papadogiannis N. A., Dimitriou V. and Tatarakis M., “Preliminary computational study of plasma dynamic evolution produced by low current table-top pinch plasma devices”, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 294-303, 2018.

Spyros Kouzoupis, Andreas Neocleous and Irene Athanassakis, ‘Categorization of Mouse Ultrasonic Vocalizations Using Machine Learning Techniques’, Acoustics 2019, 1(4), 837-846.

Stefanakis. N. and Mouchtaris A., “Normalization of partly overlapping recordings from the same event based on relative signal powers”, in Proceedings of ICASSP (2018).

Stefanakis. N., Delikiaris-Manias S. and Mouchtaris A., “Acoustic beamforming in front of a reflective plane”, in Proceedings of EUSIPCO (2018).

Zervas P., Kouzoupis S. and Stefanakis. N., “Evaluating a low-cost acoustic sensor for smart environments applications”, Hellenic Institute of Acoustics, National Conference, Patra, October 2018.

Κοσμά Κ., Ορφανός Ι., Κασελούρης Ε., Δημητρίου Β., Μπακαρέζος Ε., Βάινος Ν., Ταταράκης Μ. και Παπαδογιάννης Ν. Α., “Μεθοδολογίες για το νανοσκοπικό δυναμικό χαρακτηρισμό υλικών, με τη χρήση επιφανειακών ακουστικών κυμάτων παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser”, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής, Πρακτικά συνεδρίου ΑΚ18_13, Πανεπιστήμιο Πατρών, 8-9 Οκτωβρίου, 2018.

Μπακαρέζος Ε., Ορφανός Ι., Κασελούρης Ε., Δημητρίου Β., Ταταράκης Μ. και Παπαδογιάννης Ν. Α., “Εφαρμογή συμβολομετρικών μεθόδων laser στη μελέτη των παραδοσιακών και αρχαίων Ελληνικών μουσικών οργάνων”, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής, Πρακτικά συνεδρίου ΑΚ18_11, Πανεπιστήμιο Πατρών, 8-9 Οκτωβρίου, 2018.

Τζεδάκη, Κ., «Ηχοπερίπατος & Αυτοσχεδιασμός», Καλαμάτα, 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας. Σεπτέμβριος 2018.

Kaselouris E., Dimitriou V., Fitilis I., Skoulakis A., Koundourakis G., Nikolos I. K., Clark E. L., Bakarezos M., Papadogiannis N. A. and Tatarakis M., “The influence of the solid to plasma phase transition on the generation of plasma instabilities”, Nature Commun. 8 (1), 1713, (2017).

Kaselouris E., Papadoulis T., Variantza E., Baroutsos A., Dimitriou V., “A study of explicit numerical simulations in orthogonal metal cutting”, Solid State Phenom. 261, 339-346, (2017).

Kaselouris E., Papadoulis T., Variantza E., Baroutsos A., Dimitriou V., “A study of explicit numerical simulations in orthogonal metal cutting”, 9th International Congress on Precision Machining (ICPM 2017), Athens, 6-9 September 2017.

Paschalidou, S., Clayton, M., & Eerola, T. (2017). Effort in Interactions with Imaginary Objects in Hindustani Vocal Music—Towards Enhancing Gesture-Controlled Virtual Instruments. In: Proceedings of the 2017 International Symposium on Musical Acoustics, (pp. 18-22), Montreal, QC, Canada, 18-22 June 2017.

Paschalidou, S., Clayton, M., Eerola, T. (2017). Mapping physical effort to gesture and sound during interactions with imaginary objects in Hindustani vocal music. 25th Anniversary Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM): “The expressive interaction with music”, Ghent, Belgium, 31 July – 4 August 2017.

Potamitis, I.; Eliopoulos, P.; Rigakis, I. Automated Remote Insect Surveillance at a Global Scale and the Internet of Things. Robotics MDPI, 2017, 6, 19.

Potamitis, I., Rigakis, I., N-A. Tatlas, Automated Surveillance of Fruit Flies. Sensors MDPI 2017, 17, 110.

Psirofonia, P, V. Samaritakis, P. Eliopoulos, I. Potamitis, Use of Unmanned Aerial Vehicles for Agricultural Applications with emphasis on crop protection: three Novel Case-studies, International Journal of Agricultural Science and Technology Vol. 5, No. 1—February 2017 2327-7246/17/01 030-10 doi:10.12783/ijast.2017.0501.03

Τζεδάκη, Κ, «Ακουστική Οικολογία και εκπαίδευση», 1ο Συνέδριο του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης «Φυσικής Δρώμενα», Ηράκλειο, 1 Απριλίου 2017.

Μετάβαση στο περιεχόμενο