Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Σημαντικά Έγγραφα

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής αποσκοπούν στην προαγωγή της επιστήμης και οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στα επιστημονικά πεδία της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ακουστικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών και των εφαρμογών τους.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων ανακοινώνεται δύο φορές το χρόνο (κάθε Νοέμβριο και Απρίλιο), αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, της Σχολής και του Πανεπιστημίου. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα ευρύτερα επιστημονικά πεδία ή/και τα ειδικότερα αντικείμενα που οι Καθηγητές του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής προτείνουν ως ερευνητικά αντικείμενα ενδιαφέροντός τους, τον Επιβλέποντα Καθηγητή ανά ερευνητικό αντικείμενο και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του. Επιπλέον, η πρόσκληση περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, τις ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.

Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν, κατόπιν συνεννόησης με καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος όχι μόνο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις ανωτέρω προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων, αλλά και στο διάστημα 25/8-27/10 κάθε ημερολογιακού έτους.

Για πληροφορίες σχετικά με τις Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα Υποψήφιοι Διδάκτορες

Μετάβαση στο περιεχόμενο