Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οι Σπουδές στο Τμήμα μας!

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στοχεύει στην ποιοτική εκπαίδευση προπτυχιακών, και μεταπτυχιακών φοιτητών σε καίριους κλάδους της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ακουστικής.

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής διαθέτει εργαστήρια με πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά.

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΕΛΜΕΠΑ αποσκοπεί στην εκπαίδευση φοιτητών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. 

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των φοιτητών με σύγχρονα εποπτικά και επιστημονικά μέσα στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον

Έρευνα

H εκπόνηση υψηλού επιπέδου πρωτοποριακής έρευνας στους ευρύτερους τομείς της μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής.

Καινοτομία

H σύνδεση της παρεχόμενης επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης με την κοινωνία μέσω υπηρεσιών και προϊόντων.

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το οποίο πιστοποιήθηκε με την υψηλότερη δυνατή συνολική βαθμολογία «Άριστα».

Ειδικότερα, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης απένειμε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία («Α») στη σχετική κλίμακα σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης!

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Συνοπτικά τα συμπεράσματα της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

  • Το ΠΠΣ είναι μοναδικό ως προς το πεδίο εφαρμογής τόσο σε επίπεδο ιδρύματος όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εστίαση στη μουσική τεχνολογία και την ακουστική το διαφοροποιεί από άλλα προγράμματα στην Ελλάδα που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη μουσική και τις τέχνες, ενώ αυτό το πρόγραμμα είναι περισσότερο προσανατολισμένο στη μηχανική και την τεχνολογία.
  • Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών είναι καλά οργανωμένο, περιεκτικό και παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο στους μαθητές.
  • Υπάρχει καλή ζήτηση στην αγορά εργασίας για αποφοίτους του προγράμματος.
  • Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί όλες τις συνιστώμενες πρακτικές για τη συλλογή δεδομένων, τις αντικειμενικές διαδικασίες πρόσληψης και τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που περιγράφονται από τους ελληνικούς κανονισμούς που διέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Η Επιτροπή επιθυμεί να συγχαρεί το Τμήμα και τις επιτροπές που συμμετέχουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο για την άριστη προετοιμασία όλης της σχετικής τεκμηρίωσης, η οποία ήταν ενδελεχής, σαφής και καλά οργανωμένη.

         Νέα – Ανακοινώσεις

          Εκδηλώσεις

Κύκλοι Σπουδών

Οι Κύκλοι Σπουδών μας

Προπτυχιακές Σπουδές

Διαρκειας 4 ετων

Στόχος του Τμήματος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά προσόντα με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ορίζοντες και οι δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

διαρκειασ 1 ετoυς

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής​ του ΕΛΜΕΠΑ διοργανώνει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies”.

Εκπόνηση Διδακτορικού

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ διαρκειασ 3 ετων

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονης υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην καλλιέργεια νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο