Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αντικείμενο Σπουδών


Εστίαση
Βασικό αντικείμενο σπουδών του Τμήματος είναι: η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας, καθώς και η επιστήμη και η τεχνολογία της ακουστικής. Η ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογίας διαχείρισης μουσικού σήματος εστιάζει ειδικότερα:
• στη Μουσική πληροφορική,
• στην Ηλεκτροακουστική Τεχνολογία,
• στην Ηλεκτροακουστική Σύνθεση, τον Ηχητικό Σχεδιασμός και τα Διαδραστικά Συστήματα,
• στην Ηχοληψία και τη Μουσική Παραγωγή,

ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία της Ακουστικής εστιάζει ειδικότερα
• στη Μουσική Ακουστική,
• στην Ακουστική Χώρων,
• στην Κτιριακή Ακουστική και στον Έλεγχο Θορύβου,
• στην Οπτοακουστική.

Προσανατολισμός
Το Πρόγραμμα Σπουδών προσανατολίζεται στην παροχή της τεχνογνωσίας και της επιστημονικής γνώσης που απαιτείται για
• την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού και υλικού που θα εστιάζουν στη σύνθεση, ανάλυση και επεξεργασία μουσικού σήματος,
• την εκπόνηση ακουστικών μελετών, το σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής κτιρίων με εξειδικευμένες ανάγκες ως προς την ακουστική τους ή τον ηχητικό εξοπλισμό τους,
• την παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας και μουσικής παραγωγής επαγγελματικών προδιαγραφών,
• τη δημιουργία τεχνολογικά υποστηριζόμενων διαδραστικών εγκαταστάσεων που εστιάζουν στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Επίσης, προβλέπεται η εκπαίδευση σε θέματα παιδαγωγικής, για την απασχόληση των αποφοίτων σε εκπαιδευτικούς φορείς και για την καλλιέργεια δεξιοτήτων μετάδοσης της γνώσης. Το θέμα επιλογής του σπουδαστή στο μάθημα Σεμινάριο (επιλογή και παρουσίαση εξειδικευμένης θεματικής ενότητας που αφορά συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα) καθώς και η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση, καθορίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό την περαιτέρω επαγγελματική δραστηριότητα των αποφοίτων του Τμήματος.

Εργασία
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται σε τομείς που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, ως στελέχη σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Το πτυχίο παρέχει επιπλέον δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή/και διδακτορικού διπλώματος. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρο που είναι απαραίτητη η χρήση μουσικής τεχνολογίας και ειδικότερα σε χώρους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς όπως η Δισκογραφική Παραγωγή, η Διαφήμιση, το Ραδιόφωνο και η Τηλεόραση, το Θέατρο και ο Κινηματογράφος, η Παραγωγή Μουσικών Παραστάσεων και Συναυλιών. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και επαγγελματικών επιλογών, αφού οι κάθε είδους σύγχρονες μουσικές παραγωγές κάνουν εκτενή χρήση της ηλεκτρονικής μουσικής τεχνολογίας. Επιπρόσθετα οι απόφοιτοι μπορούν να απασχολούνται στο χώρο της Ακουστικής και ειδικότερα στους τομείς της Ακουστικής βελτίωσης Χώρων, της Ηχομόνωσης, της καταγραφής της Ηχορύπανσης, της Ακουστικής Μουσικών Οργάνων, της Ακουστικής Οικολογίας και Βιοακουστικής, της Ακουστικής Υλικών και Δομών, της Φυσικής Ακουστικής και της Ηλεκτροακουστικής. Συγκεκριμένα μπορούν να απασχοληθούν ως: ειδικοί επιστήμονες ανάπτυξης συστημάτων δημιουργικών τεχνολογιών, ηλεκτρονικοί για την ανάπτυξη διατάξεων που εξειδικεύονται στον ήχο, σύμβουλοι εκπόνησης και επίβλεψης μελετών, ηχολήπτες ή μουσικοί παραγωγοί, ειδικοί σύμβουλοι ήχου σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε αντικείμενα που εστιάζουν στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αναμένεται να επαναπροσδιοριστούν σε αντιστοιχία με εκείνα του Π.Δ. 141/2003 επεκτείνοντας τις δυνατότητες απασχόλησης των Πτυχιούχων του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής σε σύγχρονα πεδία αιχμής.