Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αντικείμενο Σπουδών


Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής είναι:

  • Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
  • Η επιστήμη και τεχνολογία της ακουστικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εναλλακτικά μπορεί να ακολουθήσει μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για ακαδημαϊκή καριέρα ή για να αναλάβουν ανώτατες θέσεις στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Σκοπός

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει θέσει ως στόχους της εκπαιδευτικής του αποστολής:
(α) να παρέχει στους φοιτητές του ολοκληρωμένο υπόβαθρο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμελιωδών γνώσεων καθώς και γνώσεων αιχμής, με έκθεσή τους σε τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξης και ενδελεχή πειραματισμό,
(β) να προσφέρει δυνατότητες επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης στα γνωστικά αντικείμενα της μουσικής τεχνολογίας και της ακουστικής
(γ) να εφοδιάζει τους φοιτητές του με ικανότητες συνθετικής και αναλυτικής σκέψης, σχεδίασης, ανάπτυξης, επιμερισμού και επίλυσης προβλημάτων που άπτονται στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
(δ) να τους καλλιεργεί επαγγελματικού επιπέδου δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργατικότητας, ομαδικού πνεύματος, ηθικής και κοινωνικής αλληλεγγύης
(ε) να ενθαρρύνει τους φοιτητές του να αναπτύσσουν ορθές νοοτροπίες μελέτης, πληροφόρησης και κατανόησης, οργάνωσης και αξιοποίησης χρόνου, υποδομών και ικανοτήτων, αυτοεκπαίδευσης και αυτοεξέλιξης παρέχοντάς τους ευκαιρίες συμμετοχής στην έρευνα και γενικά να εξασφαλίζει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κλπ.) για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ανταγωνιστικούς και διαρκώς εξελισσόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς στον εθνικό και διεθνή στίβο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Tα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να διαχωριστούν σε επίπεδο γνώσεων και σε επίπεδο γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Συγκεντρωτικά, οι γνώσεις που αποκομίζει ένας φοιτητής από το Πρόγραμμα Σπουδών συνοψίζονται στα παρακάτω πεδία:
• Γενικές γνώσεις φυσικής και μαθηματικών,
• Ηλεκτρονική,
• Ηλεκτροακουστική Τεχνολογία,
• Ηλεκτροακουστική Σύνθεση,
• Ηχητικός Σχεδιασμός,
• Ηχοληψία στο Ραδιόφωνο, την Τηλεόραση, τη Μουσική Παραγωγή και τις Ζωντανές Εκδηλώσεις,
• Μουσική Ακουστική,
• Ακουστική Χώρων ,
• Κτιριακή Ακουστική και Έλεγχος Θορύβου,
• Οπτοακουστική,
• Προγραμματισμός,
• Επιστήμη δεδομένων,
• Μουσική πληροφορική,
• Επαυξημένη πραγματικότητα,
• Διαδραστικά Συστήματα,
• Υπολογιστική μοντελοποίηση και προσομοίωση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσανατολίζεται στην παροχή της τεχνογνωσίας, της επιστημονικής γνώσης και της βιωματικής πρακτικής που απαιτούνται για
• την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού και υλισμικού που θα εστιάζουν στη σύνθεση, ανάλυση και επεξεργασία του ηχητικού σήματος και της μουσικής πληροφορίας,
• την εκπόνηση ακουστικών μελετών, το σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής κτιρίων με εξειδικευμένες ανάγκες ως προς την ακουστική τους ή τον ηχητικό εξοπλισμό τους,
• την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την προσομοίωση ηχητικών και ακουστικών προβλημάτων και φαινομένων,
• την μουσική δημιουργία με ήχους και τον ηχητικό σχεδιασμό στους διάφορους τομείς εφαρμογής των Τεχνών του Ήχου με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας,
• τη δημιουργία τεχνολογικά υποστηριζόμενων διαδραστικών έργων, εφαρμογών και εγκαταστάσεων που εστιάζουν στην καλλιτεχνική δημιουργία,
• την παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας και μουσικής παραγωγής επαγγελματικών προδιαγραφών.

Οι γενικές ικανότητες που ένας φοιτητής αποκτά από το Πρόγραμμα Σπουδών συνοψίζονται στην παρακάτω λίστα:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων,
• Αυτόνομη ή ομαδική εργασία,
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα,
• Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
• Λήψη αποφάσεων,
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
• Προαγωγή νέων ερευνητικών ιδεών,
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
• Συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο