Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Έργα

TECHNO-CLS, MIS 101046458, Καινοτόμες Τεχνολογίες για την παραγωγή ακτίνων γ από κρυστάλλους (με τη χρήση ακουστικών κυμάτων), 2022-2027, Συνολικός Προϋπολογισμός 2.643.187,5 €, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, EIC Pathfinder 
Carbonmusic, Τ2ΕΔΚ-01484, Προτυποποίηση Μπουζουκιού κατασκευασμένου από Ανθρακονήματα, 2021- 2023, Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000 €, Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος. Με τη συγχρηματοδότησή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
MusiCoLab, MIS 5129403, Εικονικό Εργαστήρι Εκπαίδευσης και Συνεργασίας στη Μουσική, 2021-2023, Συνολικός Προϋπολογισμός 386.040,40 €, Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος. Με τη συγχρηματοδότησή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
MARIE, My Awesome Research Is for Everyone! , 2022-2023, Συνολικός Προϋπολογισμός 28.075,00 €, Marie Skłodowska-Curie Actions
NoiseReth, Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Επίβλεψης Καταγραφής Περιβαλλοντικού Θορύβου στο Ρέθυμνο, 2021-2023, Συνολικός Προϋπολογισμός 70.225,00 €, Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
PReSiUs, MIS 1336, Μελέτη υπερβραχέων ακουστικών κυμάτων σε διαστρωματωμένα υλικά με την μέθοδο άντλησης-ελέγχου με ακτινοβολία λέιζερ, 2021-2023, Συνολικός Προϋπολογισμός 164,000 €, 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
XMMaS , Τ1ΕΔΚ-04549, Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ, 2017-2023, Συνολικός Προϋπολογισμός 1.000.000,00 €, Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ A’ Κύκλος
ΕΠΕΘΣ, Εθνικό Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης, 2021-2023, Xρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στα πλαίσια της Κοινοτικής δράσης EJP Co-Fund Action
MIS 5149221, Υποστήριξη δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 2022-2023, Συνολικός Προϋπολογισμός 368.998,26 €, Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΕΔΒΜ166.
Τ2ΕΔΚ-00431, Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας, 2021-2023, Συνολικός Προϋπολογισμός 736.083,00 €, Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος

CMBR, MIS 5002670, Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλευση θαλάσσιων βιβολογικών πόρων (ΚΕΘΑΠ), 2018- 2020,Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.000.000 €,Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας The CMBR project is implemented under the Action “Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure”, funded by the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation” (NSRF 2014-2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).

Hellas-CH,ΟΠΣ 5002735,Συνέργεια ELI – LASER LAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr,2018-2021,Συνολικός Προϋπολογισμός: 585.000,00 €,Το έργο εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
IoBee, 760342, Beehive health IoT application to fight Honey Bee Colony Mortality, 2017-2020, Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.834.351,00 €, H2020-FTIPilot-2016-1

PowerLaPs,2017-1-EL01-KA203-036366αινοτόμος Εκπαίδευση και Εξειδίκευση σε υψηλής ισχύος Laser πλάσμα,2017-2019,Συνολικός Προϋπολογισμός: 41.260,00 €,Erasmus+ KA2
SHERIF,Grant agreement ID: 818506, reSearcH is sERIous Fun, H2020-MSCA-NIGHT-2018, 2018- 2019,Συνολικός Προϋπολογισμός: 21.662,50€,EXCELLENT SCIENCE – Marie Skłodowska-Curie Actions
EP40200006 KA-2017,Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Κρήτης σε Ιατρικές Εφαρμογές Αιχμής με τη χρήση δευτερογενούς ακτινοβολίας πλάσματος-υπερισχυρών λέιζερ,2017-2019, Περιφέρεια Κρήτης
5048186, Μελέτη περιορισμού ασταθειών πλάσματος σε διατάξεις Z-pinch με χρήση διηλεκτρικών επικαλύψεων, 2020-2021, Συνολικός Προϋπολογισμός: 50.000,00€, Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’

Νέες τεχνικές ανάλυσης στο χώρο χρόνου-συχνοτήτων για την αξιόπιστη κατηγοριοποίηση φωνήσεων πτηνών,2006-2008, Συνολικός Προϋπολογισμός: 11.740,00€, Διακρατική Συνεργασία Ελλάδος Μαυροβουνίου

REMOSIS, no. 691131 A novel smart trap station as an Internet of Things surveillance solution to remotely count and identify the species of disease-carrying mosquitoes 2016-2018, H2020-FTIPilot-2015-1 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.598.835 EUR
ENTOMATIC, no. 605073 Novel and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustic identification of the Olive Fly (Bactrocera Oleae) in the field 2014-2017,  7th FRAMEWORK PROGRAMME ON RESEARCH (FP7) Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.042.970 EUR
ΔΙΕΣΗ, no. 914 Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης 2012-2015, Θαλής: Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας Συνολικός Προϋπολογισμός: 600.000 EUR
P-Nets,Υποεργο 38 Εικονικά δίκτυα πρακτικής –Διαδικασίες αναδυόμενης γνώσης σε εικονικές συμπράξεις 2012-2015, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης Συνολικός Προϋπολογισμός: 81.608,00 EUR
Καινοτόμος οπτοακουστική διάταξη για τον τρισδιάστατο χωροχρονικό μικρο-χαρακτηρισμό σύνθετων υλικών βασισμένη σε υπερβραχείς παλμούς laser (Υποέργο 19) 2012 – 2015, «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 380353). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Συνολικός Προϋπολογισμός: €80.000
Σχεδίαση και ανάπτυξη πηγής νετρονίων με εφαρμογή στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών (Υποέργο 16) 2012 – 2015, «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 380353). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Συνολικός προϋπολογισμός: €80.000
MIS 376841, Εθνική ερευνητική υποδομή για το HiPER, 2012-2015, Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.281.000,00 €,Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Sound production mechanisms of three fish species (sea bream, sea bass and zebrafish) and their sound scattering characteristics 2012-2015, Archimedes III Programme
AMIBIO Automatic MonItoring of BIOdiversity 2010-2013, FP7 Life+ Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.684.000 EUR
HiPER – European HIgh Power laser Energy Research facility – preparatory phase study 2010 – 2011, Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάση πλαισίου που καθορίζεται από τις συμβάσεις «HiPER Consortium» και «Agreement collaboration Agreement for HiPER – Technical Work» Συνολικός προϋπολογισμός: €400.000
HiPER preparatory phase,Grant agreement ID: 211737, European HIgh Power laser Energy Research facility – preparatory phase study, 2010-2011, Συνολικός Προϋπολογισμός: 14.600,00 €, Ευρωπαϊκή Ένωση – «HiPER Consortium» και «Agreement collaboration Agreement for HiPER – Technical Work»

HiPER-GR – Ελληνικό Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή HiPER (MIS 303839) 2010 – 2011, Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκή Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και Ελληνικό Δημόσιο / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» Κατηγορία Πράξης «Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για τη Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI: European Strategy Forum on Research Infrastructures)» Συνολικός προϋπολογισμός: €110.000
Λήψη μέτρων φυτοπροστασίας των φοινικοειδών με έμφαση στη χρήση μεθόδων βιοακουστικής και την αντιμετώπιση του νέου σοβαρού εχθρού των φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus, 2007-2010, Συνολικός Προϋπολογισμός: 50.000,00€, Δήμος Ιτάνου – Κρήτη
PROMETHEUS, no. 214901 PRediction and interpretatiOn of huMan bEhaviour based on probabilistic sTructures and HEterogeneoUs Sensors  2007-2010, ICT Call 1, FP7-ICT-2007-1 Συνολικός Προϋπολογισμός:  2.150.000 EUR
ΔΙ.Α.ΜΟΥΣ.ΕΣ, no. ΚΡ_6 ΔΙαδραστικό κΑτανεμημένο περιβάλλον επικοινωνίας κατά τη ζωντανή ΜΟΥΣική ΕκτέλεΣη 2006-2008ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 Συνολικός Προϋπολογισμός: 638.332 EUR
eKoNES eΚονικές κοιΝότητες Επιχειρηματικότητας & καινοτομίαΣ στην περιφέρεια 2007 – 2008, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 Συνολικός Προϋπολογισμός: 595.000,00 EUR
Bio-ecological and molecular study of Red palm weeevil Rhynchophorus ferrugineus and palm borer Paysandisia archon and their Integrated management Research Promotion Foundation of Cyprus Συνολικός Προϋπολογισμός: 100.843 EUR
DAIX – Development of An Innovative X-ray source (FP6-014423) 2005 – 2009, Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge». Συνολικός προϋπολογισμός: €940.000
Ακουστική μικροσκοπία μέσω υπερήχων υπερυψηλής συχνότητας παραγόμενων από laser (Υποέργο 4) 2005 – 2007, «Αρχιμήδης ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 99954). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ. Συνολικός προϋπολογισμός: €70.000
Ακουστική ανάλυση, αντίληψη και σύνθεση της γυναικείας τραγουδιστικής λυρικής φωνής (Υποέργο 5) 2005 – 2007, «Αρχιμήδης ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 99954). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ. Συνολικός προϋπολογισμός: €70.000
Πιστοποίηση ποιότητας παραδοσιακών μουσικών οργάνων με τη χρήση συμβολομετρικών τεχνικών laser (Υποέργο 13) 2004 – 2006, «Αρχιμήδης: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (MIS 86384). Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Συνολικός προϋπολογισμός: €80.000
Μετάβαση στο περιεχόμενο