Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ στις Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής

Σημαντικά Έγγραφα

Τίτλος

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής» (M.Sc. –Master of Science in Sound and Music Technologies).

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη του ήχου ως κύμα, ως σήμα και ως φορέα πληροφορίας τόσο σε επίπεδο εφαρμοσμένης γνώσης όσο και αναφορικά με σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις στον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτούντες εξειδικευμένη τεχνογνωσία για: α) τη διεκπεραίωση τεχνικών μελετών που σχετίζονται με προβλήματα ακουστικής β) την ανάπτυξη συστημάτων διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με επίκεντρο τον ήχο και την μουσική, γ) την ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών που εξάγουν αυτόματα πληροφορία από ηχητικά σήματα, δ) τη σχεδίαση και την υλοποίηση καινοτόμων τεχνικών σύνθεσης ηχητικών μοτίβων και ε) την επαφή και την εμβάθυνση στο σύγχρονο αντικείμενο της οπτοακουστικής και των εφαρμογών του.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο Ρέθυμνο και απαιτούν φυσική παρουσία.

Το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης και οι φοιτούντες έχουν την υπόσταση υπότροφου κι επομένως αναμένεται να προσφέρουν έργο στην υποβοήθηση των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος.

Μαθήματα

Οι φοιτούντες στο ΠΜΣ παρακολουθούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα μαθήματα:

  1.  Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου: βασικές αρχές επεξεργασίας ψηφιακού σήματος, παλμοκωδική διαμόρφωση και η μετατροπή ρυθμού δειγματοληψίας, η φασματική ανάλυση, τα ψηφιακά φίλτρα, η ελαχιστοποίηση θορύβου, βασικές προσεγγίσεις στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση ήχου κ.α.
  2.  Προγραμματισμός Εφαρμογών Ήχου: υλοποίηση εφαρμογών που αφορούν σε λήψη και καταγραφή ήχου, φασματική ανάλυση, εξαγωγή ακουστικών χαρακτηριστικών από σήμα κ.α. Τα παραπάνω υλοποιούνται με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού γενικής χρήσης όπως η Python ή η C και εξειδικευμένες προγραμματιστικές βιβλιοθήκες (APIs).
  3.  Γενική Ακουστική: αρχές των δονούμενων συστημάτων, η παραγωγή, η ανάκλαση, η διάδοση του ήχου σε διάφορα μέσα, καθώς και η εκπομπή, η σκέδαση και η μέτρηση του ήχου.
  4.  Ηχητική Σύνθεση: προηγµένες διαδικασίες σύνθεσης και διαµόρφωσης ήχου, τεχνικές υλοποίησης υπολογιστή και στην εφαρµογή τους στην σύγχρονη µουσική δηµιουργία.
  5.  Ειδικά Θέματα Ακουστικής: επί μέρους ενότητες της ακουστικής, όπως η μουσική ακουστική, η κτηριοδομική ακουστική, η ψυχοακουστική, η εκπομπή και η λήψη του ήχου από συστοιχίες πηγών και μικροφώνων αντίστοιχα, η ηλεκτροακουστική και η υπολογιστική ακουστική.
  6.  Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση στον Ήχο και την Μουσική:  αυτόματη εξόρυξη σημασιολογικής πληροφορίας από ψηφιακό σήμα ήχου, όπως η αναγνώριση μουσικού περιεχομένου (π.χ. μουσικό όργανο, τονικότητα, ρυθμός) και η αναγνώριση ηχητικών συμβάντων και ηχητικών σκηνών σε εφαρμογές έξυπνου περιβάλλοντος.
  7.  Ήχος και Κίνηση:  ανάλυση δεδομένων ήχου και κίνησης για την ανεύρεση συσχετισμών και ανάπτυξη διαδραστικών ηχητικών συστημάτων ελεγχόμενων από κίνηση
  8.  Οπτοακουστική:  ανίχνευση του ήχου με οπτικές μεθόδους, ανάπτυξη ηχητικών πηγών από ισχυρό, σύμφωνο φως, εφαρμογές οπτικών μεθόδων στην Μουσική Ακουστική, την ακουστική του μικρόκοσμου (μίκρο- και νανο-ακουστική) κτλ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο