Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Όργανα του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

    • τους μόνιμους καθηγητές του Τμήματος (μέλη Δ.Ε.Π.)
    • τους εκπροσώπους του Συλλόγου των φοιτητών
    • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.
    • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

2η Τροποποίηση συνέλευσης Τμήματος

 Πρόεδρος Τμήματος

         Δρ. Ηλίας Ποταμίτης, Καθηγητής
         email: potamitis@staff.hmu.gr
         Τηλέφωνο: 2831021901 & 911 

Προϊστάμενος Γραμματείας

         Νικόλαος Γωνιωτάκης, ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
         e-mail: ngoniota@hmu.gr
         Τηλέφωνο: 2831021902
         Fax: 2831021912