Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ένταξης φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης

Διαδικασία ένταξης φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν:

  1. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται, τουλάχιστον, είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,
  2. Οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  3. Οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του 3 άρθρου 142 του νόμου 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,ή ii). συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών.

Οι φοιτητές με αίτηση τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος αιτούνται την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης εφόσον εμπίπτουν στις περιπτώσεις (1), (2) και (3i) εκτός από την υποπερίπτωση (3ii) όπου η αίτηση κατατίθεται στην Κοσμητεία της Σχολής που ανήκει το Τμήμα τους. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές αυτοί δεν δύνανται να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών. Στην περίπτωση που ο αριθμός μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου του προγράμματος σπουδών είναι περιττός, τότε ο αριθμός μαθημάτων στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης εφαρμόζεται και στην περίπτωση της μερικής φοίτησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δικαιολογητικά ένταξης φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης:

  • Αίτηση_του φοιτητή με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με πρότυπο έγγραφο που διατίθεται από τη Γραμματεία,
  • Για την περίπτωση (1) απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης εργοδότη και το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης Ε3,
  • Για την περίπτωση (2) απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από επταμελή υγειονομική επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου,
  • Για την περίπτωση (3i) απαιτείται βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή την Ολυμπιακή Επιτροπή ή το αθλητικό σωματείο, το οποίο πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/2020, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπου θα βεβαιώνεται με σαφήνεια μια, τουλάχιστον, από τις αναφερόμενες περιπτώσεις, Για την περίπτωση (3ii) απαιτείται βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή την Ολυμπιακή Επιτροπή ή το αθλητικό σωματείο, το οποίο πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/2020, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπου θα βεβαιώνεται με σαφήνεια μια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις (3ii). Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση κατατίθεται στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής συνοδευόμενη από βεβαίωση σπουδών.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τουλάχιστον, πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις περιπτώσεις (1) και (3i) κατατίθενται εκ νέου στη Γραμματεία του Τμήματος, ή την Κοσμητεία για την περίπτωση (3ii), στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ώστε να διαπιστώνεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Η κατάθεση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών πραγματοποιείται, επίσης, ηλεκτρονικά, τουλάχιστον, πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φοιτητής επανέρχεται 4 αυτοδίκαια σε καθεστώς κανονικής φοίτησης και η Γραμματεία τον ενημερώνει ηλεκτρονικά ενώ ενημερώνει και την ηλεκτρονική του καρτέλα.

Ο φοιτητής δύναται με αίτηση του και για οποιοδήποτε λόγο να επανέλθει σε καθεστώς κανονικής φοίτησης μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου κατά το οποίο τελεί υπό καθεστώς μερικής φοίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου, ενώ αν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, τότε τίθεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης το επόμενο εξάμηνο από το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Κοσμητεία της Σχολής, για την περίπτωση 3ii, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή επιπλέον στοιχεία/δικαιολογητικά για την αποσαφήνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής κοινοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει την ηλεκτρονική του καρτέλα.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο