Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις για την ένταξη των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημερώνουμε του φοιτητές του Τμήματος ότι, λαμβάνοντας υπόψη:

    1. Παρ. 5 του άρθρου 31 του Ν. 4610/2019 Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019) που αφορά στην “Ενταξη των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο”
    2. Την με αρ. 3/5-6-2019 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής καθώς και την με αρ. 6/27-6-2019 έγκριση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου (υποχρεωτικά, μαθήματα επιλογής, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση), χωρίς να έχουν υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, προσαυξανόμενη κατά δύο (2) έτη, έχουν τη δυνατότητα, με αίτηση που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αντί να ορκιστούν και να λάβουν το πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα  επιπλέον μαθήματα προκειμένου να λάβουν πτυχίο του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

Πεπερασμένα Στοιχεία στην Ακουστική
Μέθοδοι Ανάλυσης Κίνησης – Ήχου
Ακουστική Οικολογία και Ηχητικές Τέχνες

Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται στο 7ο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδων του Νέου Τμήματος.

Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και μπορεί να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο