Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τελική Ανακοίνωση για την επαναληπτική εξέταση του μαθήματος Φυσική των Κυμάτων και Ταλαντώσεων (και Φυσικής Κυματικής του πρώην ΤΕΙ Κρήτης) B Εξεταστική 13 Σεπτέμβριου 2021

Αγαπητοί φοιτητές, όπως έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος, η επαναληπτική  εξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα την Δευτέρα 13/9/2021 και ώρα 09:00-12:00.

Για να λάβετε την εξέταση θα πρέπει άμεσα να εγγραφείτε στις ομάδες Χρηστών στο eclass του μαθήματος Φυσική των Κυμάτων και Ταλαντώσεων ΜΟΝΟ με το πανεπιστημιακό σας email.

Ο τρόπος εξέτασης θα γίνει για αυτούς που έχουν εγγραφεί στις ομάδες Χρηστών μέχρι και το Σάββατο 11/09/2021 ως εξής:

α) Κάθε Ομάδα Χρηστών θα λάβει μηνύμα τηλεσυνεργασίας για εξέταση στο eclass ξεχωριστά και σε διαφορετικές ώρες

β) Πριν από κάθε τηλεσυνεργασία σε κάθε ομάδα θα γίνει ταυτοποίηση του εξεταζόμενου με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων φοιτητών  με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά τους στην κάμερα.

γ) Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης σε διαφορετική περίπτωση ο εξεταστής μπορεί να μηδενίσει τον εξεταζόμενο. Πάνω στο γραφείο της εξέτασης ο εξεταζόμενος πρέπει να έχει μόνο στυλό και 3 λευκές κόλλες χαρτί. Δεν επιτρέπονται βιβλία και σημειώσεις. Η κάμερα πρέπει να στοχεύει τον εξεταζόμενο και το γραπτό του. Ταυτόχρονη παρουσία εξεταζόμενου σε 2 ομάδες χρηστών μηδενίζει αυτόματα τον εξεταζόμενο. Επίσης ταυτόχρονη διασύνδεση του ίδιου e-mail από δύο διαφορετικές συσκευές μηδενίζει τον εξεταζόμενο.

γ) Η εξέταση της  θα γίνει με 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από μια τράπεζα 300 ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις επιλέγονται τυχαία από το σύστημα και είναι διαφορετικές και με τυχαία σειρά για τον καθένα εξεταζόμενο. Η διάρκεια της καθαρής εξέτασης θα είναι 60 λεπτά και η έναρξη της θα αναγράφεται στην πρόσκληση για κάθε όμαδα και θα είναι 10 λ πριν την έναρξη της καθαρής εξέτασης για να γίνει ταυτοπροσωπεία.

δ) Δεν επιτρέπεται αποχώρηση από την εξέταση χωρίς ενημέρωση του διδάσκοντα. Ο εξεταστής δικαιούται να ζητήσει φωτογράφιση των σημειώσεων του εξεταζόμενου που έγραψε κατά την διάρκεια της εξέτασης.

ε) Ο εξεταστής διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον προφορικής εξέτασης σε χρόνο που θα καθορίσει ο ίδιος.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

Εξετάσεις θα λάβουν όσοι έχουν εγγραφτεί στις αντίστοιχες ομάδες Χρηστών και συνομολογούν ότι αποδέχονται τους όρους των αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (κάμερες, μικρόφωνα) και όλα τα θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που επισυνάπτονται στη απόφαση.

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά υπολογιστή  με κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση και σύνδεση στο διαδίκτυο σε χώρο της επιλογής τους. Η σύνδεση με το δίκτυο θα είναι καλό να γίνει μέσω θύρας Ethernet.

Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων φοιτητών θα γίνεται με επίδειξη της φοιτητικής τους  ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά τους στην κάμερα. Οι κάμερες πρέπει να διατηρούνται ανοικτές σε όλη την διάρκεια της προφορικής εξέτασης και θα πρέπει να εστιάζονται στους συμμετέχοντες.

Οι φοιτητές που για λόγους ανωτέρας βίας (αστοχία σύνδεσης, διακοπή ρεύματος ή άλλο) δεν καταφέρουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση, οφείλουν έγκαιρα να το δηλώσουν στον διδάσκοντα μόλις καταφέρουν να αποκαταστήσουν την σύνδεση τους. Ο διδάσκων δύναται να διενεργήσει προφορική εξέταση εξ αποστάσεως σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασίζεται μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή.

Για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια της εξέταση με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης θα ακολουθηθεί πολιτική που θα διασφαλίζει αφενός το αδιάβλητο και την αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως και αφετέρου την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική απόφαση της Συγκλήτου.

Η συμμετοχή στην εξέταση σημαίνει αυτόματα  παροχή συναίνεσης στη συγκεκριμένη μορφή εξέτασης και ότι κατά τη συμμετοχή τους θα τηρήσουν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας σύμφωνα με τον κώδικα του Ιδρύματος.

 

Καθ. Nεκτάριος Παπαδογιάννης

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων