Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία διακοπής φοίτησης

Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται, μετά από αίτηση τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη και μόνο για σοβαρούς λόγους. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη ή τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.

Δικαιολογητικά για τη διακοπή φοίτησης:

  1. Αίτηση του φοιτητή με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με πρότυπο έγγραφο της Γραμματείας,
  2. Βεβαίωση σπουδών
  3. Δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του αιτήματος διακοπής φοίτησης.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά πριν την έναρξη των μαθημάτων,  σύμφωνα με το εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή επιπλέον στοιχεία για την αποσαφήνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας, τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή οργανισμούς. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κοινοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει έγκαιρα στη Γραμματεία:

  • Την ακαδημαϊκή του ταυτότητα
  • Βεβαίωση ότι δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τη Βιβλιοθήκη
  • Βεβαίωση ότι δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής της φοίτησης και η Γραμματεία ενημερώνει την ηλεκτρονική του καρτέλα. Μετά το πέρας της διακοπής φοίτησης, ο φοιτητής επανέρχεται αυτοδίκαια σε καθεστώς κανονικής φοίτησης χωρίς άλλη απόφαση.

Ο φοιτητής δύναται με αίτησή του και για οποιοδήποτε λόγο να επανέλθει σε καθεστώς κανονικής

φοίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου ενώ αν

υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, τότε τίθεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης το επόμενο εξάμηνο από το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την επάνοδο στο καθεστώς κανονικής φοίτησης. Η επαναφορά φοιτητή σε καθεστώς κανονικής φοίτησης συνοδεύεται από όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχε πριν από τη διακοπή της φοίτησης και την αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας.

Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί στον φοιτητή βεβαίωση σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος για το

οποίο ζητείται η διακοπή φοίτησης, είναι υποχρεωτική η επιστροφή της σχετικής βεβαίωσης στη Γραμματεία μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί σε οποιοδήποτε φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία η βεβαίωση σπουδών έχει υποβληθεί, ο φοιτητής υποχρεούται στην ανάκλησή της και στην υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Τα ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά τα οποία ο φοιτητής έχει ενταχθεί σε καθεστώς διακοπής φοίτησης δεν προσμετρώνται στην ανώτατη

διάρκεια φοίτησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο